Kate Wroblewski

Kate Wroblewski

Senior at Marquette University studying Advertising and Marketing.